2015 VWG Midden-Kennemerland
Wei van Brasser (NHD ter hoogte van Bakkum-Noord)
Een   duinmeer   dat   goed   te   overzien   is,   vooral   vanaf   de   zuidkant.   Op   het   water altijd   eendensoorten   afhankelijk   van   het   seizoen,   Slobeend,   Tafeleend,   Kuifeend, Brilduiker,     Dodaars.     De     waterstand     kan     sterk     variëren     en     daarmee     de aanwezigheid   van   slikrandjes   die   vooral   in   de   trektijd   zeer   interessant   kunnen   zijn: Tureluur,   Grutto,   Bosruiter,   verschillende   plevierensoorten   en   Grauwe   Franjepoot. Verder   is   de   directe   omgeving   zeer   gevarieerd   (bos,   open   duin,   duinstruweel) waardoor   ook   kans   op   allerlei   andere   soorten.   In   het   naaldbos   ten   noorden   van   de Wei worden de laatste tijd vaak Kruisbekken gezien.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland