2015 VWG Midden-Kennemerland
Ruimtelijke ordening
Dat   de   natuur   in   Nederland   op   vele   manieren   en   telkens   maar   weer   bedreigd wordt,     is     algemeen     bekend.     Door     huizenbouw,     aanleg     van     wegen     en industrieterreinen   verdwijnt   er   steeds   meer   groen.   Ook   binnen   het   werkgebied   van de vogelwerkgroep is dat het geval. Bovendien   wordt   het   groen   nog   aangetast   door   de   uitstoot   van   auto's,   vliegtuigen, verwarmingsinstallaties   en   industrie.   Denk   in   dit   verband   alleen   maar   eens   wat Corus uitstoot aan broeikasgassen en componenten van zure regen. In   de   statuten   van   de   Vogelwerkgroep   Midden-Kennemerland   staat   als   één   van   de doelstellingen   van   de   vereniging   het   beschermen   van   de   natuur   (   en   daarmee   van de   vogels   ).   Om   hieraan   handen   en   voeten   te   geven   is   een   werkgroep   opgericht die zich tooit met de naam: Werkgroep Ruimtelijke Ordening. De    werkgroep    houdt    binnen    het    werkgebied    alle    activiteiten    van    gemeenten, provincie,    industrie,    enz,    in    het    oog    om    bij    aantasting    van    de    natuur    actie    te ondernemen.   Deze   actie   bestaat   meestal   uit   het   schrijven   van   bezwaarschriften, brieven,    het    woord    voeren    op    hoorzittingen,     etc.    In    al    de    zes    gemeenten, Castricum,   Uitgeest,   Egmond,   Heemskerk,   Beverwijk   en   Velsen   (Velsen-Noord), hebben   wij   zg.   "natuurspionnen   ",   leden   van   onze   vereniging,   die   speciaal   letten   op de plannen van de gemeente, enz. Behalve    actie    tegen    natuuraantasting,    poogt    de    werkgroep    ook    voorstellen    te ontwikkelen       om       op       bepaalde       plaatsen       de       natuur       te       verbeteren. Enkele voorbeelden van activiteiten op dit moment: -   Van   het   groene   poldergebied   tussen   de   dorpen   Castricum,   Uitgeest   en   Limmen worden   alle   gegevens   over   de   vogels   (   in   dit   geval   vooral   weidevogels)   verzameld en   in   een   rapport   vastgelegd.   Dit   rapport   zal   aan   de   Provincie   en   de   betreffende gemeenten worden aangeboden om zo de grote waarde van dit gebied nog eens extra onder hun aandacht te brengen. -   Al   vele   jaren   wordt   getracht   de   Westelijke   Randweg   van   Beverwijk   door   middel van     bezwaarschriften,     inspraak     bij     hoorzittingen,     enz.     tegen     te     houden. -   Het   omzetten   van   goede   weidevogelgronden   in   het   groene   gebied   in   gronden voor   de   maisteelt,   is   slecht   voor   de   weidevogels   en   met   name   voor   de   meer kritische    soorten    zoals    grutto    en    tureluur,    terwijl    de    maisgronden    zelf    minder interessant    zijn    voor    (broed)    vogels.   Als    het    omzetten    in    maisgrond    ook    nog gepaard   gaat   met   egalisatie   en/of   diepploegen   dan   betekent   dit   permanent   verlies van goede weidevogelgrond. De   totale   hoeveelheid   mais   in   de   gemeente   Castricum   is   redelijk   stabiel   gebleven zoals   blijkt   uit   inventarisaties   in   1994,1999   (door   de   provincie)   en   2003   (   door   de Vogelwerkgroep).Wij   blijven   echter   attent   op   de   ontwikkelingen   in   de   maisteelt vooral    vanwege    het    onomkeerbare    verlies    van    goede    weidegrond    voor    juist kwetsbare    weidevogels    (grutto,tureluur)    waarvoor    zeker    de    provincie    Noord Holland    een    extra    verantwoordelijkheid    draagt    gezien    het    grote    aandeel    van wereldwijde populaties van deze soorten, dat juist hier broedt. Drie       voorbeelden       uit       een       lijst       die       helaas       aanzienlijk       langer       is. Op   de   schaarse   ruimte   in   dit   land   wordt   door   velen   een   beroep   gedaan.   Samen met   andere   natuurverenigingen   tracht   de   Werkgroep   R.O.   de   stem   van   de   natuur zo duidelijk mogelijk te laten horen. Namens de werkgroep R.O. Jan Schaank, Rienk Slings, Henk Vaessen, Hans Stapersma en Arie Dekker.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland