2015 VWG Midden-Kennemerland
Roofvogels
Eén    van    de    activiteiten    van    de    vogelwerkgroep    Midden-Kennemerland    is    het inventariseren   van   broedende   roofvogels   in   het   duingebied.   In   samenwerking   met vogelaars    van    vogelwerkgroep   Alkmaar    en    IVN    Bergen    wordt    het    duingebied tussen   Wijk   aan   Zee   en   Camperduin   elk   jaar   onderzocht   op   nesten   en   territoria van   dagroofvogels.   Het   gaat   hier   in   de   praktijk   om   torenvalk,   boomvalk,   buizerd, wespendief, sperwer en havik. In   de   winter   en   vroege   voorjaar   worden   percelen   onderzocht   op   oude   nesten. Later   in   het   seizoen   kan   dit   helpen   om,   na   het   vaststellen   van   territoriaal   gedrag, het   nest   te   vinden.   Wanneer   een   nest   gevonden   wordt,   wordt   met   een   camera   op een   lange   stok   vastgesteld   hoeveel   eieren   er   zijn   gelegd   en   hoeveel   jongen   er   zijn uitgekomen.   Soms   wordt   er   naar   een   (hoog)   nest   geklommen.   Uiteindelijk   wordt vastgesteld              hoeveel              jongen              er              zijn              uitgevlogen. Alle    resultaten    worden    op    nestkaarten    vastgelegd    en    opgestuurd    naar    het SOVON,     dat     deze     gegevens     verwerkt     in     een     landelijk     overzicht.     Een gedetailleerder   verslag   wordt   gemaakt   voor   de   beheerders   van   het   duingebied,   de PWN en Staatsbosbeheer.
Sperwer met prooi (foto Jan Castricum)
Samenvatting inventarisatie 2011 (zie .pdf file) Samenvatting inventarisatie 2014 (zie .pdf file)
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland