2015 VWG Midden-Kennemerland
Broedvogelinventarisatie
De Broedvogelatlas van Noord-Holland: de stand van zaken en een OPROEP. Door: Cees de Vries (06-28147429)
Van   de   meeste   natuurgebieden   zijn   recente   inventarisaties   bekend.   Het   zuidelijk deel   van   het   Noordhollands   Duinreservaat   is   in   2006   geïnventariseerd   en   het noordelijk     deel     zal     dit     jaar     door     medewerkers     van     het     SOVON     worden gedaan.Wat   de   polders   ten   oosten   van   Castricum   en   Heemskerk   betreft   zijn   die voor   het   grootste   deel   in   2006   gedaan,   tenminste   wat   de   weidevogels   betreft. Andere   vogelsoorten,   vooral   de   zangvogels,   zijn   niet   meegenomen   en   zullen   in   de komende   3   jaar   alsnog   moeten   worden   gedaan.   Om   uw   geheugen   op   te   frissen nog   even   de   te   volgen   methodiek.   Het   is   geen   complete   inventarisatie.   Alleen   de aanwezigheid    als    broedvogel    (zeker,    waarschijnlijk,    mogelijk)    dient    te    worden vastgesteld   van   ieder   kilometerhok   in   Noord-Holland.   Dit   kan   het   beste   worden gedaan   door   4   of   5   bezoeken   te   brengen   aan   het   kilometerhok,   tussen   maart   en juli.    Een    nachtbezoek    kan    vaak    nog    interessante    gegevens    opleveren    (uilen, rallen,    etc).    Als    ik    me    niet    vergis    bestaat    Noord-Holland    uit    ruim    1800 kilometerhokken. Alleen   al   het   vaststellen   welke   soorten   er   in   de   hokken   broeden, is   al   een   gigantische   klus.   Het   volledig   inventariseren,   dus   inclusief   de   aantallen paren per soort, werd door de organisatoren als onhaalbaar beschouwd. Wat     de     VWG     Midden-Kennemerland     betreft     gaat     het     om     ongeveer     120 kilometerhokken.    Het    bestrijkt    de    gemeenten    Castricum,    Limmen,    Akersloot, Heemskerk,   Beverwijk   en   Velsen-Noord.   De   grens   wordt   voorlopig   gevormd   door het   Noordzeekanaal   in   het   zuiden   en   de   snelweg A9   in   het   oosten.   In   het   noorden vormen    de    gemeentegrenzen    van    Egmond    en    Heiloo    het    einde    van    ons inventarisatiegebied.     Over     de     westrand     van     het     Alkmaardermeer     (tussen Alkmaardermeer   en A9   bestaat   nog   enige   onduidelijkheid   of   het   tot   het   gebied   van de   Vogelwacht   Zaanstreek   behoort   of   dat   wij   ons   dat   toe   eigenen.   In   2006   zijn ongeveer   23   hokken   gedaan,   vooral   in   de   bebouwde   delen   van   Castricum   en Uitgeest    en    het    tuindersgebied    van    het    Heemskerkerduin.    Per    kilometerhok werden   ongeveer   40   soorten   als   mogelijk   tot   zeker   broedend   vastgesteld.   Het   was natuurlijk   geen   verrassing   dat   vooral   de   randblokken,   waar   ook   nog   wat   natuur   in zat,   het   hoogste   scoorden.   Het   blok   van   Jan   van   Leeuwen   (Zeerijdsdijkje   en omgeving)   scoorde   echter   met   zo’n   55   soorten   extreem   hoog.   Nu   ik   toch   aan   het prijzen   uitdelen   ben:   wat   dacht   van   U   van   de   6   blokken   die   in   Heemskerk   zijn gedaan door (wie anders dan) Huub Huneker? De   komende   3   jaar   moeten   dus   nog   een   kleine   100   blokken   worden   gedaan.   Dat moet    te    doen    zijn,    al    is    vooral    het    CORUS-terrein    in    het    zuiden    van    ons werkgebied   nog   een   behoorlijk   knelpunt.   Gelukkig   heeft   een   VWG-lid   die   op   het terrein   werkt   (Ja   toch   Mark?)   toegezegd   een   begin   te   willen   maken.   Maar   omdat het   om   meer   dan   12   kilometerhokken   gaat   kan   hij   wel   wat   hulp   gebruiken,   bij voorkeur    van    een    CORUS-medewerker.    Het    is    voor    ‘buitenstaanders’namelijk lastig   om   toestemming   te   krijgen   het   terrein   te   betreden.   Op   de   website   van   de VWG   is   een   aparte   pagina   gewijd   aan   dit   project.   U   kunt   daar   een   kaart   vinden waarop   staat   aangegeven   welke   kilometerhokken   in   de   provincie   al   gedaan   zijn en   ook   zijn   van   ons   werkgebied   de   6   atlasblokken   weergegeven   die   geheel   of deels    in    ons    werkgebied    liggen.    Per    atlasblok    is    voor    ieder    van    de    25 kilometerhokken   aangegeven   welk   hok   al   is   gedaan   (blok   is   groen),   nog   moet gebeuren     (blok     is     grijs)     of     buiten     ons     werkgebied     valt     (blok     is     rood). Er   is   dringend   behoefte   aan   mensen   die   in   de   bebouwde   kommen   van   Limmen, Akersloot,   Heemskerk,   Beverwijk   en   Velsen-Noord   1   of   meer   kilometerhokken zouden    willen    inventariseren.    De    ervaring    leert    dat    een    bezoek    aan    een kilometerhok   niet   meer   tijd   kost   dan   1   tot   1.5   uur.   Vier   keer   een   bezoek   in   de periode   half   maart   tot   half   juli   moet   toch   te   doen   zijn!   Ik   zit   de   komende   tijd   in blijde verwachting naast mijn mailbox en brievenbus!
Overzicht kilometerhokken VWG Midden-Kennemerland
De   trouwe   lezers   en   lezeressen   van   ons   lijfblad   weten   het   al.   Na   de   verschijning van   het   boekje   “De   broedvogels   van   Noord-Holland   Noord”   in   1971   en   het   440 pagina’s   tellende   boek   “De   Broedvogels   van   Noord-Holland”   in   1990,   is   het   de bedoeling   dat   er   in   2010   een   nieuw   boek   over   de   broedvogels   van   onze   provincie verschijnt.   Ongetwijfeld   zult   u   zich   afvragen   of   het   nodig   is   om   alweer   een   boek over   dit   onderwerp   uit   te   brengen,   maar   de   waanzinnig   snelle   veranderingen   in   de afgelopen   20   jaar   maken   dat   meer   dan   de   moeite   waard.   Alleen   al   de   sterke achteruitgang   van   de   weidevogels   in   de   veenpolders   de   grote   grondbroeders   in   de duinen   en   het   verdwijnen   van   de   tapuiten   en   de   veldleeuweriken   moeten   worden gedocumenteerd   om   een   nieuw   plan   (een   nieuwe   strategie   zo   u   wilt)   te   trekken voor de toekomst.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland